I. Základní informace:

 

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující“), uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.nanoclean.cz.

 

Prodávajícím je společnost Biolife s r.o.

sídlem Praha 6, Na Hanspaulce 1664/6, PSČ 160 00

IČ 246 85 674, DIČ CZ24685674

zaps. do OR sp. zn. C 166004 vedená Městským soudem v Praze

tel. +420 220 303 600, e-mail: info@biolife-sro.cz

 

výdejna: Buštěhrad, Lidická 977, PSČ 273 43

 

 

II. Objednávka:

 

1. Kupující je oprávněn provést objednávku po zadání a potvrzení svých kontaktních údajů. Zasláním objednávky prostřednictvím příslušného formuláře potvrzuje kupující svůj výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, s příslušným reklamačním řádem prodávajícího a se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Po zadání objednávky je kupující oprávněn před potvrzením (provedením) objednávky zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je prováděna a smlouva uzavírána v českém jazyce.

2. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy: Vystavení zboží v  e-shopu prodávajícího není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale je výzvou k podávání nabídek k uzavření smlouvy. Kupující podává odesláním objednávky prostřednictvím příslušného formuláře nabídku k uzavření smlouvy. Objednávka se stává závaznou a smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení jejího přijetí (akceptace) prodávajícím, nebude-li v konkrétním případě v potvrzení uvedeno jinak. Potvrzení přijetí objednávky bude provedeno formou e-mailu zaslaného na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, ve kterém bude rekapitulována objednávka a výslovně potvrzeno její přijetí (akceptace). Až do potvrzení přijetí objednávky je kupující oprávněn ji stornovat, a to písemně či osobně.

 

 

III. Dodání zboží a zaplacení kupní ceny:

 

1. V rámci objednávky je kupující oprávněn zvolit si způsob dodání zboží, a to buď osobním odběrem ve výše uvedené provozovně prodávajícího nebo zasláním prostřednictvím služby společnosti PPL CZ s.r.o. (v takovém případě bude kupující předem seznámen s výší nákladů na dodání; pokud tyto náklady nelze stanovit předem, bude mu sdělen údaj o tom, že mohou být dodatečně účtovány).

2. Zboží, které je k dispozici skladem, bude předáno k expedici nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí příslušné objednávky prodávajícím. V případě, že zboží není k dispozici skladem, sdělí prodávající kupujícímu pravděpodobnou dobu dodání zboží. Maximální lhůta dodání zboží činí 60 dnů od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím - v opačném případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. V případě osobního odběru bude kupující informován o tom, že zboží je připraveno k odběru, a to zpravidla do 5 pracovních dnů (v případě zboží, které je k dispozici skladem) od potvrzení přijetí příslušné objednávky prodávajícím. Zboží bude v takovém případě předáno kupujícímu na základě předchozího úplného zaplacení kupní ceny, nebude-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak. V případě, že zboží není k dispozici skladem, sdělí prodávající kupujícímu pravděpodobnou dobu dodání zboží.

4. V případě dodání zboží zásilkou prostřednictvím služby společnosti PPL s.r.o. bude zboží předáno k expedici zpravidla do 5 pracovních dnů (v případě zboží, které je k dispozici skladem) od potvrzení přijetí příslušné objednávky prodávajícím a splnění ostatních podmínek kupujícím. Podmínkou předání zboží k expedici je dále

a) výběr způsobu platby kupní ceny „dobírkou“

Zboží pak bude doručeno v obvyklé dodací lhůtě od jeho předání k expedici, a to na dodací adresu uvedenou v příslušné objednávce. Obvyklou dodací lhůtou se rozumí do 18 hod. následujícího pracovního dne.  V případě, že se zasilateli nepodaří zásilku v této době doručit z příčin ležících na straně kupujícího, bude kupujícímu zanecháno oznámení o úmyslu zásilku doručit a pokus o doručení bude zopakován následující pracovní den. Další náklady způsobené prodlením kupujícího s převzetím zasílaného zboží budou kupujícímu dodatečně účtovány.

5. Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není poškozena, v opačném případě je povinen její převzetí odmítnout, případně sepsat s pracovníkem zasilatelské společnosti reklamační protokol.

6. V případě, že kupující zjistí mechanické poškození zboží dodaného zasilatelskou společností v neporušeném obalu, je povinen reklamovat tuto vadu u prodávajícího nejpozději do 3 dnů od okamžiku převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brát zřetel.

 

 

IV. Práva z vadného plnění:

 

Jakost při převzetí:

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění:

 

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

6. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

7. Nebrání-li tomu povaha věci, lze výše uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. IV odst. 1 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

13. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však ve výše uvedeném potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

Záruka za jakost:

 

16. Prodávající v případě produktů prodávaných prostřednictvím e-shopu www.nanoclean.cz neposkytuje záruku za jakost.

 

 

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

 

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (např. prostřednictvím e-shopu), a to i bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, bylo-li na základě jediné objednávky dodáno zboží ve více dodávkách. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována i v případě, že k jejímu poslednímu dni bylo odstoupení od smlouvy prodávajícímu odesláno. Zboží musí být v takovém případě vráceno prodávajícímu nepoškozené, čisté a v řádném stavu, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu v řádném stavu odeslal.

3. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5. Spotřebitel je oprávněn využít pro odstoupení formulář, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis občanského zákoníku, a který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

 

 

VI. Ochrana osobních údajů a archivace kupní smlouvy:

1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Prodávající je správcem údajů ve smyslu výše uvedených předpisů.

2. Shromažďování osobních údajů kupujících:

Údaje, které prodávající shromažďuje v souvislosti s osobou kupujícího a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádaného produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat některé osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, titul, kontaktní e-mail a telefon, kontaktní adresu.

3. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

4. Dále je ochrana osobních údajů kupujících upravena „Zásadami pro ochranu osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 

VII. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů:

 

1. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu těchto obchodních podmínek je Česká obchodní inspekce.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení:

 

1. Práva a povinnosti výše uvedených smluvních stran vyplývající z příslušného závazkového vztahu, výslovně neupravená těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými předpisy právního řádu České republiky - především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, a to v účinném znění.

2. Kupující měl možnost seznámit se s výše uvedenými obchodními podmínkami v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než učinil závaznou nabídku.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2018 a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti jejich pozdější verze.

 

 

 

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Biolife s.r.o.

IČ 246 85 674, DIČ CZ24685674

kontaktní adresa: Buštěhrad, Lidická 977, 273 43

sídlo: Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 1664/6, PSČ 16000

fax: + 420 224 320 133, e-mail: info@biolife-sro.cz

 

  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*):   ....................................................................

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ..................................................................

 

  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ...................................................................................

 

  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

...................................................................

  • Datum: ____. ____. 20____

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.